Kisah Utsman bin Affan Menjadi Khalifah

SHARE:

Beginilah sejarah / kisah Utsman bin Affan selama menjadi khalifah.

UTSMAN BIN AFFAN MENJADI KHALIFAH

Al-Ustadz Abu Abdirrahman Huda حفظه الله تعالى

Pada saat mangkatnya Amirul Mukminin Umar bin Khaththab رضي الله عنه, kaum Muslimin tertimpa ujian dengan kehilangan seorang shahabat Rasul ﷺ yang paling utama setelah Abu Bakr Ash Shidiq رضي الله عنه. Manusia pun berkumpul menuju Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه. Mereka bermusyawarah dengannya tentang permasalahan ini.

Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه memanggil Sa'ad dan menanyakan kepadanya, “Siapa orang yang engkau tunjukkan kepadaku untuk menjadi pengganti️? Adapun aku dan engkau, kita tidak menginginkannya. Maka Sa'ad pun menjawab, “Utsman.” maka Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه mengajak musyawarah beberapa orang dari kalangan pembesar shahabat dan kebanyakan mereka condong untuk Utsman bin Affan menjadi khalifah.

Para pemuka shahabat pun memilih Utsman bin Affan رضي الله عنه sebagai pengganti Umar رضي الله عنه. Manusia serentak berbaiat kepada beliau setelah 3 hari dari wafatnya Umar bin Khaththab رضي الله عنه.

Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, “Wahai Ali, sesungguhnya aku melihat manusia tidaklah keluar dari Utsman. Maka janganlah engkau menjadikan pada dirimu jalan." Ali Abi Thalib رضي الله عنه pun membaiatnya. Beliau mengatakan sambil mengambil tangan Utsman رضي الله عنه, “Kami membaiatmu di atas sunnah Rasul-Nya dan di atas sunnah kedua khalifah yang setelahnya."

Lalu Abdurrahman bin Auf dan para shahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar membaiat Utsman رضي الله عنه. Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه saat pembaiatan itu duduk untuk membaiatnya, beliau membaca tahmid dan memuji Allah kemudian beliau berkata sesungguhnya manusia hanya mau membaiat Utsman bin Affan.

Segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى yang telah menjadikan urusan kaum muslimin bersatu tidak ada perselisihan saat pengangkatan Utsman bin Affan رضي الله عنه menjadi khalifah.

Dengan diangkatnya Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah wafatnya Umar رضي الله عنه berarti para shahabat telah menunaikan harapan dan wasiat Umar bin Khaththab رضي الله عنه yang mengutus Abu Thalhah Al Anshari رضي الله عنه untuk menyampaikan wasiatnya. Beliau mengatakan, “Janganlah sampai berlalu tiga hari kecuali sudah ada yang memimpin kaum muslimin."

Demikianlah Allah سبحانه وتعالى telah menetapkan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Seorang shahabat yang memiliki keutamaan yang besar. Malaikat pun malu darinya. Seseorang yang Rasulullah ﷺ nikahkan dengan kedua putrinya. Ruqayah رضي الله عنها, dan setelah Ruqayah wafat, maka beliau ﷺ menikahkannya dengan Ummu Kultsum رضي الله عنها. Gelar dzun nurain, pemilik dua cahaya pun, melekat pada diri beliau رضي الله عنه. 

Pada masa beliau, ditaklukkanlah benteng-benteng yang kokoh dari kekuasaan Romawi dengan banyak membutuhkan pengorbanan. Pada masa-masa awal kepemimpinan Utsman, Allah سبحانه وتعالى telah mengaruniakan kaum muslimin dengan ditaklukkannya negeri Ar Ray. 

Sejalan dengan luasnya negeri-negeri Islam dan banyaknya penduduk kota Makkah serta banyaknya jamaah haji, maka pada tahun 26 H, Utsman رضي الله عنه memperluas Masjidil Haram sehingga kaum muslimin tidak berdesak-desakan ketika Haji. Beliau membeli tanah-tanah yang ada di sekitar Masjidil Haram.

Pada tahun ke 27 H, beliau memerintahkan Muawiyah رضي الله عنه untuk menaklukkan Qabrus. Mu'awiyah pun mengarungi bahtera lautan untuk melaksanakan perintah Utsman رضي الله عنه. Ubadah bin Shamit dan istri beliau, Ummu Haram bintu Milhan Al Anshariah, ikut serta dengan pasukan Mu'awiyah. Namun, Ummu Haram terjatuh dari tunggangannya dan menyebabkan beliau gugur menjadi syahidah. 

Ya, dan ini sejatinya telah Rasulullah ﷺ kabarkan. Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya, “Ada sekelompok orang dari umatku yang dihadapkan pada peperangan di jalan Allah, mereka menaiki bahtera di atas laut layaknya raja-raja di atas singgasananya.”

Ummu Haram رضي الله عنها waktu itu berkata, "Mintalah kepada Allah supaya aku termasuk mereka.” Maka Rasulullah ﷺ pun berdoa, kemudian meletakkan kepalanya dan tidur kemudian bangun sambil tertawa. Ummu Haram pun bertanya, dan Rasulullah ﷺ menjawab dengan jawaban yang seperti sebelumnya. Beliaupun meminta kembali kepada Rasulullah ﷺ untuk mendoakannya maka beliau pun berkata, “Kamu termasuk golongan yang pertama.” 

Di tahun tersebut, Utsman mengganti Amr bin Ash yang sebelumnya menjadi gubenur Mesir. Beliau menggantinya dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Di bawah kepemimpinan beliau inilah, para mujahidin mengadakan ekspansi ke Afrika. Dan segala puji bagi Allah, kaum mujahidin dapat menaklukkannya dengan mudah.

Kala itu, setiap prajurit mujahidin banyak mendapatkan rampasan perang. Sampai-sampai, dikatakan bahwa setiap prajurit mendapatkan 1000 dinar dan ada yang mengatakan 3000 dinar. Jumlah ini, jika dirupiahkan akan setara dengan milyaran rupiah, sungguh jumlah yang sangat banyak. 

Pada tahun ke 29 H Utsman bin Affan رضي الله عنه meluaskan Masjid Nabawi di Madinah. Beliau membangun dindingnya dan tiangnya dari batu serta atapnya dari kayu. Kala itu masjid diperluas dengan ukuran panjang 66 hasta dan lebar 150 hasta. 

Utsman رضي الله عنه memerhatikan rakyatnya dengan sungguh-sungguh. Berbagai kenikmatan dan kecukupan sangat dirasakan kala itu. Al Hasan Al Bashri رحمه الله mengatakan, “Aku melihat juru panggil Utsman bin Affan رضي الله عنه sedang memanggil-manggil, “Wahai manusia kemarilah ambillah jatah bagian kalian." 

Maka kaum muslimin berduyun- duyun datang mengambil jatah bagian mereka. 'Kemarilah ambil pakaian-pakaian untuk kalian. Kemarilah ambillah daging dan madu untuk kalian.' Maka mereka mengambil kesejahteraan yang Allah karuniakan kepada mereka, kedamaian dan keamanan pun dapat dirasakan kaum muslimin.” 

Walaupun kedudukan beliau berada di pucuk kepemimpinan, hal itu tidaklah menghalangi beliau untuk tawadhu dan memerhatikan hak orang lain sekali pun kepada pembantu beliau. Inilah yang terpancar dari diri seorang yang mulia ini. Abdullah Ar Rumy mengatakan, "Dulu Utsman رضي الله عنه mengambil sendiri air wudhu di malam hari." 

Ada yang mengatakan kepada beliau, "Andaikata engkau mau menyuruh pembantu niscaya mereka akan melayani.” Maka Utsman رضي الله عنه pun menyanggahnya, “Tidak, waktu malam waktu untuk istirahat mereka." 

Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Banyak jasa-jasa beliau yang dirasakan kaum muslimin. Beliau berupaya menyejahterakan masyarakat, menciptakan rasa aman, dan selalu memerhatikan keadaan rakyatnya. Beliau menanyakan keadaan kaum muslimin yang sakit, yang kelaparan sebagaimana yang di katakan Musa bin Thalhah “Aku melihat Utsman bin Affan رضي الله عنه pada hari Jumat memakai dua pakaian berwarna kuning. 

Beliau duduk di mimbar dan muadzin mengumandangkan adzan. Kemudian Utsman menanyakan siapa di antara mereka yang kelaparan dan siapa di antara mereka yang sakit."

Walaupun demikian keadaan  kepemimpinan Utsman رضي الله عنه, masih saja ada orang-orang yang menginginkan kerusakan. Mereka mengkritisi, mencela, dan menuduh  Utsman رضي الله عنه. Mereka menuduh Utsman melakukan nepotisme, padahal keluarga yang diangkat memang memiliki kemampuan dalam mengemban amanah. Selain itu, pegawai yang bukan dari keluarga beliau pun banyak. Sayangnya, hati mereka telah ditutupi hawa nafsu. Mereka memaksa Utsman رضي الله عنه melepaskan baju kepemimpinan.

Mereka lupa jasa-jasa Utsman dalam menaklukkan negeri-negeri. Mereka menutup mata atas jasa Utsman meluaskan Masjid Nabawi dengan dana yang beliau miliki.

Sebagaimana dahulu, Utsman juga menginfakkan ribuan dinar dan 300 unta disertai bekalnya untuk pasukan yang hampir dibatalkan keberangkatannya karena tiada bekal. Saat itu Rasulullah ﷺ mengatakan yang artinya, “Tidaklah membahayakan Utsman apa yang dilakukannya setelah hari ini.”

Beliau juga membeli sumur rumah dengan hartanya sehingga penduduk Madinah bisa meminumnya. Mereka menutup mata atas kedermawaan Utsman رضي الله عنه pada saat-saat paceklik yang dialami kaum muslimin pada masa Umar bin Khaththab رضي الله عنه. Saat itu, kafilah dagang Utsman datang dengan seribu unta membawa gandum, minyak zaitun, dan anggur kering. Semuanya diinfakkan kepada fakir miskin pada masa itu.

Pada hari Jumat 18 Dzulhijjah di tahun ke-35 setelah hijrah, para pemberontak menghabisi nyawa Utsman رضي الله عنه. Mereka berusaha untuk mengudeta kepemimpinan Utsman bin Affan رضي الله عنه. Namun, beliau berupaya menunaikan wasiat Rasulullah ﷺ, sebuah wasiat yang tidak bisa terlupakan di dalam sanubarinya, “Wahai Utsman, barangkali Allah akan memakaikan baju kepadamu, maka apabila ada orang munafik menginginkan untuk melepasnya maka janganlah engkau lepaskan sampai engkau berjumpa denganku.” Itulah wasiat beliau ﷺ. 

“Utsman akan terbunuh pada masa-masa ujian dalam keadaan terzalimi.” Demikian Rasulullah ﷺ sampaikan dalam kesempatan yang lain.

Beliau pun bersabar menanti datangnya janji Rasulullah ﷺ. Kesabaran luar biasa kala masa-masa kritis di akhir masa kekhilafahan beliau. Memang Allah سبحانه وتعالى telah menjadikan kesabaran sebagai amalan yang besar dan Allah telah menyiapkan pahala yang tiada tara. Lisan Utsman bin Affan رضي الله عنه waktu itu pun berucap, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menjanjikan kepadaku suatu janji maka aku bersabar dengan janji tersebut.” 

Karena kesabaran yang luar biasa pada diri Utsman ini, Abdurahman bin Mahdi رحمه الله mengatakan, “Dua perangai yang tidak ada pada Abu Bakar dan Umar: kesabaran pada saat beliau dibunuh dan saat beliau mengumpulkan manusia pada satu mushaf.”

Memang, kesabaran merupakan kepahitan yang membutuhkan pengorbanan. Terkadang harta, terkadang tenaga, dan terkadang nyawa. Namun Allah سبحانه وتعالى menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar, dan kesudahan bagi orang yang bersabar lebih manis daripada madu yang paling manis sekali pun. Kesabaran Utsman ini membuahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah سبحانه وتعالى. Allah سبحانه وتعالى berfirman: 

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

“Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Rabbnya, mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, maka dialah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik.” (Q.S. Ar Ra'd: 22)

Utsman bin Affan رضي الله عنه menutup usianya dalam keadaan syahid. Beliau wafat sebagai seorang syahid yang sabar menunggu janji Allah سبحانه وتعالى. Semoga Allah سبحانه وتعالى meridhai beliau. Amin.

والله تعالى عالم بااصواب

Referensi: Tarikhul Khulafa'

Shuwar Min Hayatis Shahabah.

Sumber || Majalah Qudwah Edisi 015 || t.me/majalah_qudwah

Kisah Utsman bin Affan Menjadi Khalifah

KOMENTAR

BLOGGER
Nama

Adab-Akhlak,225,Akhirat,19,Akhwat,106,Anak Muda dan Salaf,187,Anti Teroris,2,Aqidah,272,Arab Saudi,12,Asma wa Shifat,2,Audio,44,Audio Singkat,8,Bantahan,104,Bid'ah,59,Biografi,73,Cerita,55,Cinta,10,d,1,Dakwah,30,Doa Dzikir,58,Ebook,14,Fadhilah,64,Faedah Ringkas,17,Fatwa Ringkas,4,Fiqih,327,Ghaib,16,Hadits,163,Haji-Umroh,13,Hari Jumat,31,Hari Raya,3,Ibadah,42,Info,75,Inspiratif,37,IT,10,Janaiz,5,Kata Mutiara,127,Keluarga,221,Khawarij,21,Khutbah,4,Kisah,255,Kitab,3,Kontemporer,151,Manhaj,171,Muamalah,46,Nabi,17,Nasehat,597,Poster,7,Puasa,51,Qurban,18,Ramadhan,51,Rekaman,2,Remaja,149,Renungan,84,Ringkasan,96,Sahabat,60,Sehat,26,Sejarah,43,Serial,3,Shalat,151,Syiah,25,Syirik,14,Tafsir,42,Tanya Jawab,582,Tauhid,52,Tazkiyatun Nafs,104,Teman,19,Thaharah,21,Thalabul Ilmi,125,Tweet Ulama,6,Ulama,71,Ustadz Menjawab,9,Video,20,Zakat,10,
ltr
item
Atsar ID | Arsip Fawaid Salafy: Kisah Utsman bin Affan Menjadi Khalifah
Kisah Utsman bin Affan Menjadi Khalifah
Beginilah sejarah / kisah Utsman bin Affan selama menjadi khalifah.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwwdtevOLbXKTOpejVDg0NIT7KfCzqDaDXboCL0mghw1iQTKVGk-YRcRIQBZDzL2c4VgVGJxFxsIdDhw8y4FzdNRiuJl04jmmncVHXwYqxU9GlxR_8pqvc3bO-qzU9pcsrGPB60uyHC60XhJjyCVxx0s4l2TN-CaJOHxNOdf9G-xoBmqj5IyJ3vJiHBw/w320-h210/utsman%20menjadi%20khalifah.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwwdtevOLbXKTOpejVDg0NIT7KfCzqDaDXboCL0mghw1iQTKVGk-YRcRIQBZDzL2c4VgVGJxFxsIdDhw8y4FzdNRiuJl04jmmncVHXwYqxU9GlxR_8pqvc3bO-qzU9pcsrGPB60uyHC60XhJjyCVxx0s4l2TN-CaJOHxNOdf9G-xoBmqj5IyJ3vJiHBw/s72-w320-c-h210/utsman%20menjadi%20khalifah.jpg
Atsar ID | Arsip Fawaid Salafy
https://www.atsar.id/2022/06/kisah-utsman-bin-affan-menjadi-khalifah.html
https://www.atsar.id/
https://www.atsar.id/
https://www.atsar.id/2022/06/kisah-utsman-bin-affan-menjadi-khalifah.html
true
5378972177409243253
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA POST Selengkapnya Balas Batal Balas Hapus Oleh Beranda HALAMAN POSTS Lihat Semua BACA LAGI YUK LABEL ARSIP SEARCH ALL POSTS Al afwu, artikel tidak ditemukan Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang ago $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 pekan yang lalu Pengikut Ikut THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy