Catatan Daurah Al Anshar Jogja 19 Februari 2023

SHARE:

CATATAN DAURAH ISLAM ILMIAH AL ANSHAR SLEMAN DIY, 19 FEB 2023 SESI 1-5

CATATAN DAURAH ISLAM ILMIAH AL ANSHAR

AHAD, 28 RAJAB 1444H | 19 FEBRUARI 2022M

Catatan Daurah Al Anshar Jogja 19 Februari 2023

••••••••••••••••••••••

SESI 1

• Kitab: 'Aunul Baari Syarh Sunnah Imam Al Barbahari

• Bersama: al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad bin Umar Asseweed hafizhahullah

• Kitab pdf: https://s.id/KitabAunulBaari-SM

• Halaman: 83-86

• Rekaman kajian: ...

••••••••••••••••••••••

» Ketahuilah, tidak ada dalam sunnah ini qiyas, hanya pembenaran, mempercayai, membenarkan atsar dari Rasul tanpa mempertanyakan mengapa demikian mengapa itu.

» Ahlul kitab mereka mengatakan Allah mempunyai anak, mu'attilah musyabbihah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya.

» Kata Sufyan Ats Tsauri _rahimahullah_, "yang menyerupakan Allah dengan Mahluk-Nya maka dia adalah orang yang menyembah berhala, yang menolak sifat Allah dia adalah orang yang menyembah sesuatu yang tidak ada."

» Telah muncul di zaman kita, aliran sesat yang mereka menamakan diri dengan qur'aniyyun, mereka berdusta tidak sama sekali mengikuti quran, karena seorang yang tidak mengikuti sunnah mereka juga tidak mengikuti quran, dan banyak tempat di al quran yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya.

» Lalu bagaimana cara memahami Al Quran tanpa sunnah? mereka memahami qur'an dengan bahasa arab, akibatnya mereka tidak shalat, karena mereka memaknai shalat dengan doa. Mereka juga tidak puasa, karena memaknai puasa dengan menahan.

» Kaum muslimin telah sepakat mereka adalah kafir, karena mereka mengingkari sunnah dan mengingkari alquran. Berdasarkan firman Allah yang artinya:

"Dan apa yang datang kepada kalian maka ambillah, apa yang telah dilarang maka tinggalkanlah"

Dan firman Allah ﷻ yang artinya:

"Maka berhati-hatilah dari orang-orang yang menyelisihi perintah kami, karena akan ditimpakan kepada mereka ujian, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih"

» Kemudian berkata: dan pengamalan ini adalah pengamalan di sisi ahlul ilmu dari kalangan para sahabat nabi dan tabi'in dan orang2 setelahnya, seperti sufyan ats tsauri, ibnul mubarak, asy syafi'i, Ahmad, ishaq, mereka berpendapat bahwa sesuatu yang bersentuhan dengan api (daging yang dibakar, ed) maka membatalkan wudhu.

» Berkata penulis: jangan ikuti hawa nafsu, bahkan hanya dengan pembenaran dengan atsar dari rasulullah shallallahu 'alaihis salam tanpa pertanyaan bagaimana dan tanpa tambahan penjelasan.

» mengikuti hawa nafsu adalah kesesatan. "jangan mengikuti hawa, niscaya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, sesungguhnya orang yang menyesatkan manusia dari jalan Allah bagi mereka adalah azab yang keras dikarenakan mereka melupakan hari pembalasan"

» dan Allah berfirman yang artinya; " dan orang yang mana yang lebih sesat..

» dan orang yang mengatakan: kenapa Rasulullah begini? kenapa begini? ini adalah penentangan atas Rasulullah, dan itu lahir dari ketidakpercayaan kepada Rasulullah, dan tidak mau terima dengan ucapan beliau, "sungguh mereka tidak beriman sampai mereka menerima hukum dari Nabi, dan tidak merasa berat dengan keputusan engkau, dan menerima dengan sedalam2 penerimaan"

» harus menghilangkan rasa berat dari jiwa, harus menerima dan ridho dengan hukum dari Rasulullah, dan menerima dengan hati yang lapang, dan jiwa yang ridho.

» dan perkataan: "tetapi dengan pembenaran dengan atsar rasul tanpa bagaimana, dan syarh" yang dimaukan adalah menafikan dan menolak syarah2 dan penjelasan ahlul bida' dan kesesatan, khususnya pada bab tauhid dan akidah, seperti tafsir mereka istiwa Allah di atas 'arsy-Nya da mereka menafsirkan (kita berlindung kepada Allah) dengan isti'laa, menguasai.

» kaidah dalm masalah akidah: "Tafsiiruha, qirooatuha.."

» tafsir ini mirip dengan tafsir yahudi pada kata, hintoh.

» seperti tafsir mereka tentang tangan Allah dengan qudrah, demikian pula tafsir mereka tentang wajah Dzat-Nya maka ini adalah syarh dan takwil yang bathil, dan yang benar adalah mengambil dengan zhahir nash2 yang sesuai dengan keagungan Allah tanpa tahrif dan ta'til begitu pula tshbih dan tamtsil, Maka Untuk Allah tidak ada yag semisal sesuatu apapun dialah Allah yang Mahamendengar lagi Mahamengetahui.


••••••••••••••••••••••

SESI 2

Kitab: At Tarhib wat Targib

Bersama: Al Ustadz Usamah Mahri

Link Kitab: https://s.id/KitabAtTargibWatTarhib-SM

Halaman:

Rekaman Kajian:

••••••••••••••••••••••

» Dari abu darda: "dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula yang ada di dalamnya keculai jika ada wajah Allah dan keikhlasan kepada Allah"

» Hadits lain yang semakna: "dunia itu terlaknat,.. atau seorang yang menuntut ilmu

» laknat adalah ketika sesuatu itu djauhkan dan diusir dari rahmat Allah. jika terlaknat apa yag ditunggu? tinggal menunggu kehancuran.

» Allah jadikan dunia itu 3 bagian, 1 bagian untuk mukmin, 1 bagian untuk munafiq, 1 bagian untuk kafir

» untuk mukmin, dia jadikan dunia sebagian perbekalan, untuk munafiq dia gunakan untuk berhias diri, adapun untuk kafir, dia gunakan untk berfoya2

» dzikrullah atau yang mengikuti adalah semua ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan yang mengikutinya

» Ilmu mencangkup alim yag sudah berilmu maupun yang berproses menuntut ilmu.

» zikrulah modal utama dalam beribadah, modal utama dalam segala kebaikan

» seornag sahabat mengelu dan meminta bimbingan: wahai rasul syariat islam ini berat, ajarkan padaku yag akan aku pegangi, yang tidak akan aku tinggalkan, maka rasul membimbingkan: jaga lisanmu agar tetap basah

» yang dimaksud dalam hadits: bukan untuk meninggalkan syariat dan banyak dzikir, akan tetapi untuk meringankan syariat ini maka berdzikir meminta pertolongan kepada Allah agar bisa menjalankan semua syariat-Nya

» sifat dunia: akan melalaikanmu kepada Alah dan melalaikan negeri Akhirat

» hakikat takwa adalah banyak mengingat Allah, mukmin yang paling utama adalah yang paling banyak dzikirnya kepada Allah.

» Barangsiapa yang mencintai dunia akan memudhortkan akhiratnya, dan yang mencintai akhiratnya maka akan memudhorotnya dunianya, maka utamakanlah sesuatu yang kekal daripada yang fana

» cinta dunia, menjadi sebab utama segala doa dan maksiat

» barangsiapa yang cinta dan senang terhadap dunia, akan keluar dari hatinya kecintaan kepada akhiratnya,

» kata aun bin abdillah: dunia dan akhirat seperti anak timbangan, mana yang lebih erat maka yang lainnya akan lebih ringan

» Kata wahb: permisalan dunia akhirat seperti seorang punya 2 istri, jika dia melakukan sesuatu untuk yang satu ridho mka yang lain akan cemburu.

» mencintai akhirat lebih mengutamakan akhirat, mengedepankan keikhlasan adalah syiar para nabiya

» kata amr bin ash: betapa jauhnya kondisi kalian dengan nabi kalian, nabi kalian jauh dari dunia, sementara kalian lebih cinta kepada dunia

» imam ibnul qoyyim ketika menjelaskan hadits ini: dunia itu terlaknat... mengatakan: dunia ketika dia sangat hina di sisi Allah bahkan tidak senilai dari sebuah sayap lalat, maka ini hakikat laknat dari Allah, dijauhkan dari akhirat, hanya saja dunia untuk berbekal untuk negeri akhirat, seorang mukmin kan banyak beribadah dan berbekal di dunia, maka ini yagn dikecualikan dari laknat

» Seorang hamba akan memperlakukan dunia untuk berbekal dan tidak akan disia2kan untuk.. maka ilmu yang akan berguna untuknya

» jika datang kepada seorang ajalnya sedangkan dia dalam menuntut ilmu maka dia mati dalam keadaan syahid

» yang menganggap kesibukan dia dalm ilmu bukan jihad, berarti telah berkurang akalnya

» ilmu yang akan membuahkan keikhlasan.

» Tugas seorang hamba agar dia terus mencari ilmu dan menambah ilmunya "sebaik-baik kalian adalah yang belajar al-quran dan yang mengajarkannya."

» seorang mukmin tidak akan kenyang, yang dia dengar dari kebaikan yang dia pelajari, sampai ujung puncak yang dia dapati adalah jannah.

» demikianlah sifat iman, jika benar ada dalam diri seorang hamba, maka dia tidak akan bosan untuk menuntut ilmu, tidak akan pernah bosan untuk menadapat kebaikan.

» ibnul mubarak, saat ada yang mencelanya "mau sampai kapan duduk di majelis terus? sampai mati

» begitu pula imam ahmad menjawab yang serupa.

» atlubul ilmu hatta adkhulal qobr "aku menuntut ilmu sampai masuk kubur"

» dari ubadah: bahwa dunia akan didatangkan, dikatakan pisahkan mana yang untuk allah

» sia2 jika apa yang ada di dunia tidak ada keikhlasan kepada Allah.

» dari: barangsiapa yang ikhlas selama 40 hari, akan tampak hikmah dari wajahnya, dan dari lisannya.

» lisan itu sendoknya kalbu

» Cukup Allah yang Mahatahu dengan amalan kita.


••••••••••••••••••••••

SESI 3

Tema: Bersemangat Dalam Kebaikan

Bersama: Al Ustadz Muhammad Affiuddin

••••••••••••••••••••••

» Dengan kuatnya iman seseorang akan baik

» Kekuatan fisik akan membantu seseorang berbuat baik, tetapi jika digunakan untuk kejelekan akan tercela

» yang terpuji adalah orang yang memanfaatkan 2 kekuatan, kekuatan iman dan fisik.

» wahai muslim hendaknya engkau bersungguh-sungguh untuk melakukan hal yang bermanfaat, hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah, jangan malas, jangan menunda.

» kata manfaat umum, yang bermanfaat untuk dunia, atau yang bermanfaat untuk akhiratmu

» ini bimbingan2 umum, jika seseorang melakukannya akan mengalangi seseorang untuk melakukan kejelekan

» Semangat, bersungguh-sungguh, pada hadits ini mengecam kemalasan, dan kelemahan.

» meminta tolong kepada Allah, berarti jangan bersandar kepada diri sendiri, jangan bersandar kepada manusia yang lemah.

» yang bermanfaat untuk kam ada 2 macam, untuk duniamu dan untuk akhiratmu

» Dunia: artinya semangat dalam mengerahkan semuanya untuk bermanfaat pada dunia kita, harus halal diusahakan sekat tenaga, upayanya juga yang halal, maka akan bermanfaat.

» di zaman para sahabat, orang yang mengusahakan yang halal disebut pahlawan. "Assa'yu fill halaal amrun abthol"

» Niatan dalam mengais rezeki harus niat yang baik, diantara tujuan itu: mandiri (al istigna anninnass..), niatan yang baik menafkahi anak istri.

» Ketika ada rezeki lebih, untuk pondok, untuk haji, untuk fakir, untuk yatim. Boleh untuk kebutuhan pribadi yang mubah.

» Salafy pahlawan keluarga, dicukupi sendiri dengan pertolongan Allah.

» setiap mau melangkah, minta pertolongan kepada Allah, dia berdoa minta kepada Allah untuk mendapat harta yang banyak yang berkah.

» yang bermanfaat untuk akhirat ada 2: ilmu yang bermanfaat, amal Shalih, dua inilah sumber yang bermanfaat untuk akhirat kita.

» ilmu dikatakan manfaat, adalah ilmu syar'i, dikatakan bermanfaat ketika dia mengamalkannya.

» ciri² ilmu bermanfaat, semakin tinggi ilmunya, semakin dalam, semakin tawadhu, diantara ciri²nya juga adalah tidak suka sanjungan.

» ketika perkara akidah, langsung dia yakini, perkara amal, dia amalkan, perkara akhlak langsung diterapkan.

» amal diterima, ikhlas dan mengikuti Nabi

» dalam mencari ilmu harus disertai dengan isti'anah Billah, minta tolong kepada Allah.

» untuk amal Shalih, minta untuk semangat dan besungguh².

» Bimbingan² Islam dalam beramal:

1. Mujahadah, semangat bersungguh², gerakannya, niatnya, ada tadabur.

2. Bersegera, jangan malas jangan tunda amal, segera.

3. Musabaqah, berlomba² dengan yang lain dalam melakukan kebaikan, semuanya mengerjakan hanya untuk Allah ta'alaa.

» ketika disebutkan dengan bermanfaat, maka tidak ada waktu untuknya melakukan kejelekan.

» hadits _ihrish 'alaa maa yanfauk_ disebut oleh para ulama dengan: "taujihaat jaami'ah maani'ah.." yang jika diamalkan semua dengan benar maka seorang hamba akan mengumpulkan segala kebaikan dan terhindar dari kejelekan² yang merusak.

» kata² andai aku begini dan begitu maka aku akan ini dan itu adalah ungkapan yang mengandung unsur murka dengan takdir Allah

» kata "lau" ada yang tercela ada yang tidak, yang tercela adalah ketika ada unsur murka kepada takdir Allah, yang tidak tercela adalah untuk menjelaskan bimbingan syar'i. Seperti ucapa nabi pada haji wada: "lau istaqbaltu min Amri.."

» di samping ada semangat untuk bekerja, beramal shalih, maka harus meminta tolong kepada Allah.

» ujian dihadapi dengan iman kepada takdir, qadarullah wa maa sya'a fa'al.

••••••••••••••••••••••

SESI 4

Tema: Memprioritaskan Aqidah

Bersama: Al Ustadz Qomar Suaidi Lc

••••••••••••••••••••••

» Aqidah adalah landasan bagi amal² kita, ketika Aqidah kita benar, lurus, maka akan membuahkan amal yang benar, ketika rusak demikian pula

» Mashalih Lis syababl Ummah: Syaikh Barjas

» Mementingkan Aqidah dan tauhid baik secara keilmuan maupun secara amalan.

» Aqidah harus diilmui harus diamalkan, ini harus diprioritaskan.

» Suatu hal yang telah diketahui bersama, bahwa Allah tidak memperbanyak mereka untuk menyedikitkan jumlah, atau untuk ... Dan sungguh Allah, menciptakan makhluk untuk tujuan yang agung ... Yaitu agar menegakkan ibadah kepada Allah ta'alaa

» "wa maa kholaqtul jinna wal insya illa liya'buduun..." Aku tidak mengharapkan dari mereka sedikitpun, aku tidak menginginkan makan dari mereka, sesungguhnya Allah adalah Dzat yang memiliki kekuatan yang kokoh

» Langit dan bumi semua itu hanya diciptakan ditundukkan oleh Allah, dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah.

» Sungguh manusia telah membawa dan siap membawa beban amanah ini, yaitu beribadah kepada Allah, "inaa arodhnal amaanata ilaa samaawati wal ard.." sungguh kami telah menawarkan amanat ini kepada langit² dan gunung, mereka menolak dan merasa takut, dan ternyata manusia yang mengemban amanah itu, susungguh ya manusia dzholim dan bodoh"

» karena besarnya urusan tauhid ini Allah telah mengutus Nabi ﷺ "Allah menurunkan para malaikatnya dengan Wahyu,... Agar mereka mengambil peringatan berilah peringatan, bahwa tiada ilaah selainku, maka bertakwalah kepadaku.."

» Allah menurunkan banyak kitabnya untuk menegakkan akidah, begitu pula karena itu Allah mengutus para rasul.

» "dan sungguh kami telah mengutus pada tiap² umat untuk menyeru tiada ilaah kecuali Allah.."

» "wa maa arsalna min qoblika min rasul.." dan tidak lah kami mengutus kepadamu melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tiada ilaah yang benar kecuali aku, maka ibadahilah aku.

» tiap² rasul membawa seruan yang sama, untuk menyeru tauhid.

» mereka semua mengatakan "wahai kaum ku ibadahilah Allah, kalian tidak memiliki ilaah.."

» Dari sini pentingnya bab tauhid tentang Allah, dan tampak pula dengan itu bobot akidah dalam syariat samawi.

» Nabi berdakwah selama 13 tahun untuk mengokohkan tauhid. Sampai sebelum wafatnya beliau masih mengingatkan tauhid dan syirik.

» dalam penjelasan ini terdapat bimbingan kepada para pengajar, agar mereka memprioritaskan tauhid, hal itu karena tujuan daripada dakwah, adalah rasa belas kasih kepada manusia, dari kekhawatiran untuk kekal di neraka, dikarenakan tidak benarnya keyakinan mereka terkait tauhid.

» bila tauhid semakin kuat dan semakin kokoh, dia tidak hanya aman dari kekekalan neraka, akan tetapi dia akan aman dan masuk Jannah tanpa azab dan tanpa hisab

» belas kasih kepada manusia ini tidak akan terwujud kecuali dengan tauhid, apabila manusia mewujudkan tauhid tanpa membawa dosa syirik, maka mereka akan memperoleh pahala yang tidak terhitung.

» dan termasuk keutamaan tauhid terbesar, bahwa orang yang betul² bertauhid, maka dia tidak akan kekal di neraka, "sesungguhny Allah mengharamkan neraka siapa saja yang bertauhid kepada Allah"

» apakah anda tahu seseorang yang datang di hari kiamat kelak, bersamanya membawa 99 catatan semuanya berisi catatan amal buruk, namun dia juga membawa sebuah kartu yang pada nya laailaaha illallah, ternya ketika diletakan 99 catatan itu ditimbang dengan 1 kartu itu ternyata catatan² kejelekan itu tidak berbobot sama sekali.

» Berkata Ibnul Qayyim: "yang mempengaruhi adalah keikhlasan dalam mengucapkan dan meyakini laailaaha illallah"

» seorang pengajar jika dia bermaksud yang benar, yaitu mengeluarkan orang² dari kegelapan dan memberikan hidayah kepada manusia untuk bertauhid, maka inilah seorang da'i yang mempunyai belas kasih kepada ummat.

» Dulu Asy Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab terus menanamkan kepada manusia bab tauhid, ini menjadikan dakwah beliau betul² berbekas pada ummatnya waktu itu, sampai kepada anak²nya sampai hari ini.

» buku² beliau betul² mengokohkan dan mengajarkan tauhid seperti baju kokoh siapa saja yang mempelajarinya, sehingga melindunginya dari syirik.

» Dulu kakek² kami, setelah shalat subuh imam mesjid, membaca materi agama, dan sebagian orangtua di sini tentu akan tau akan hal ini, sampai mereka hafal matan Ushul tsalatsah, qowaid arba, kasyfu, ada masyi ilaa shalat.

» bahkan yang hafal itu, yang tidak bisa baca maupun yang tidak, semua bisa menghafalnya.

» jadi karena itulah orang² awam kami, dia sudah punya tingkatan tinggi dalam ilmu tauhid.

» andai orang awam dimasa itu, dia akan bisa mengimbangi para penuntut ilmu.

» dulu Syaikh Ahmad Syakir beliau ulama Mesir, suatu saat pergi ke Saudi Arabia, beliau mengucapakan yang perlu kita ingat "Innal ammatu.." orang awam kalian lebih utama dari ulama di Al Azhar

» dengan ilmu tauhid yang kuat maka akan membentengi dari syirik.

» Dan termasuk yang disayangkan bahwa banyak dari orang2 itu mereka mengaku orang baik ternyata dia kurang memperhatikan bab tauhid bahkan meremehkannya.

» Nabi Ibrahim diuji Allah untuk menyembelih putranya, beliau melaksanakan perintah Allah, Ibrahim menghancurkan berhala dengan tangannya, inilah perjuangan beliau menegakkan tauhid.

» Ibrahim diuji, dan Allah menyebutkan Ibrahim adalah seorang yang menunaikan perintah Allah, dia adalah panutan, jalannya lurus, sama sekali tidak pernah menjadi orang musyrik.

» nabi Ibrahim keutamaannya banyak tidak terhitung, Beliau dengan banyak keutamaannya, terkait ketundukannya yang sempurna, beliau masih berdoa, "ya Allah jauhkan anak putra ku dari peribadatan kepada berhala"

» Ibrahim taimi mengatakan: siapa yang merasa aman dari bala kesyirikan selain Ibrahim.

» jika ini kondisi nabi Ibrahim, maka bagaimana dengan kita², yang sudah mendekati hari kiamat, zaman yang banyak kejelekan, yang kesyirikannya sudah merajalela, banyak syubhatnya, ini hanya tradisi ini budaya dan selainnya, siapa yang merasa aman dari kesyirikan ini?

» tidak diragukan, wajib atas kita semua agar lebih berhati² dari kesyirikan, dikarenakan fitnah ujian lebih dekat dari kita, karena itu kita semua harus punya kekhawatiran yang lebih, harus mempunyai prioritas yang tinggi terhadap tauhid

» terus belajar dan berdoa agar kita dijauhkan dari kesyirikan dan bisa menegakkan tauhid yang murni kepada Allah.


••••••••••••••••••••••

Sesi 5

Teleconfrence Dengan Asy Syaikh Abdullah Syalfiq _Hafizhahullah_

••••••••••••••••••••••

» Sungguh membuatku senang berbahagia ketika bertemu dengan salafiyin, saling menasehati dan memberi peringatan.

» Allah ta'ala berfirman yang artinya: "maka berilah peringatan, karena perigatan itu bermanfaat bagi orag beriman"

» termasuk perkara yang pokok dalam ummat ini, Allah telah mengutus rasul-Nya kepada segenap manusia, untuk mengeluarkan ummat manusia dari kegelapan kepada cahaya.

» Kegelapan syirik kepada tauhid, jahil kepada berilmu.

» Petunjuk beliau, sebaik-baik petunjuk, yang mengambilnya akan baik ibadahnya, akhlak dan Budi pekerti nya.

» barangsiapa yang mengambil teladan dari rasul maka dia akan selamat.

» kita memohon kepada Allah untuk mutaba'ah dan menaati rasul-Nya, untuk ikhlas dalam beribadah kepada-Nya 

» Amalan tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan mengikuti Nabi-Nya.

» Amalan itu tergantung niat orangnya, dan masing-masingnya mendapat apa yang dia niatkan.

» Ikhlas adalah ruhnya ibadah, dan ittiba sebab diterimanya amalan.

» ketahuilah bahwa milik Allah lah amalan yang ikhlas murni untuk-Nya

» Jiwa selalu memerintahkan kepada kejelekan, dan syaiton menyelewengkan dari jalan Allah, penting untuk kita terus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dengan apa yang telah dibimbing kan Nabi-Nya.

» Ikhlas, ittiba' dan hadirnya kalbu adalah 3 perkara yang penting dalam ibadah. Jaga tiga perkara ini dalam setiap ibadah kita, Jika tercapai 3 perkara ini maka akan berpengaruh baik kepada hidupnya.

» Shalat itu mencegah dari keji dan mungkar, jika ada orang setelah shalat lalu dia kembali berbuat kejelekan maka padanya terdapat kesalahan, bisa jadi tidak hadirnya kalbu dalam shalatnya.

» Perkara halal itu jelas, perkara haram juga jelas, dan diantaranya ada perkara yang rancu, barangsiapa yang menjaga diri dari perkara rancu maka dia telah menjaga dirinya dan kehormatannya, Al Hadits 

» Baiknya kalbu dengan baiknya ibadah,  dan baiknya ibadah dengan ikhlas, ittiba', dan hadirnya kalbu.

» Imam Malik rahimahullah berkata: tidak akan baik umat ini kecuali mereka mengusahakan kebaikan yang ada pada awalnya ummat ini.

» yang sesuai dengan para salaf ini adalah kebenaran yang hakiki, dan menyelisihi mereka adalah kesalahan

» Wasiat nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan itu nasihat kepada kita semua, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikuti kejelekan dengan kebaikan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik

» Benahi urusanmu dengan Allah, benahi urusanmu dengan dirimu, dan benahi urusanmu dengan saudaramu.

» Hendaknya kita bergaul dengan apa yang mereka menyukainya, sebagaimana kita senang diperlakukan demikian.

» Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak terpuji.

» Dengan mengikuti Sunnah dia akan selamat dari berbagai kejelekan, dan tauhid lebih besar dari itu semua.

» Agama kita agama yang begitu agung, dalam setiap amalan, ibadah, dan akhlak, jika kita mengamalkan itu semua kita akan mendapatkan banyak kebaikan, dan itu ada dalam Islam yang mulia ini.

» Kita memohon agar Allah mengumpulkan kita dengan para nabi, para syuhada, dan para shiddiqiin.


Sumber : Grup Whatsappa

KOMENTAR

BLOGGER
Nama

Adab-Akhlak,227,Akhirat,21,Akhwat,106,Anak Muda dan Salaf,200,Anti Teroris,2,Aqidah,274,Arab Saudi,12,Asma wa Shifat,2,Audio,44,Audio Singkat,8,Bantahan,104,Bid'ah,59,Biografi,80,Cerita,57,Cinta,10,d,1,Dakwah,33,Doa Dzikir,61,Ebook,14,Fadhilah,65,Faedah Ringkas,17,Fatwa Ringkas,4,Fiqih,328,Ghaib,16,Hadits,166,Haji-Umroh,13,Hari Jumat,31,Hari Raya,3,Ibadah,42,Info,76,Inspiratif,37,IT,10,Janaiz,7,Kata Mutiara,127,Keluarga,224,Khawarij,21,Khutbah,4,Kisah,264,Kitab,4,Kontemporer,151,Manhaj,173,Muamalah,47,Nabi,18,Nasehat,602,Poster,7,Puasa,51,Qurban,18,Ramadhan,51,Rekaman,2,Remaja,152,Renungan,86,Ringkasan,97,Sahabat,67,Sehat,26,Sejarah,46,Serial,3,Shalat,151,Syiah,25,Syirik,14,Tafsir,44,Tanya Jawab,582,Tauhid,52,Tazkiyatun Nafs,104,Teman,19,Thaharah,21,Thalabul Ilmi,129,Tweet Ulama,6,Ulama,77,Ustadz Menjawab,9,Video,20,Zakat,10,
ltr
item
Atsar ID | Arsip Fawaid Salafy: Catatan Daurah Al Anshar Jogja 19 Februari 2023
Catatan Daurah Al Anshar Jogja 19 Februari 2023
CATATAN DAURAH ISLAM ILMIAH AL ANSHAR SLEMAN DIY, 19 FEB 2023 SESI 1-5
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYEk4XAxTg6QYy0MasaNHS4imLixUV_Ls7ttWp1SgtNAUZoLDiCyu8TCJ_kMZmRKppVcsRTXsNavofkmHdWmZOwt8fE9OApYMJ5ZaeNp9DxOpcJUF9d-o_nIw5cnfLXhbPMut6hFTAiirrAX9WD5KTzcogX-YTJ4uA86C8fLTG9KCC5iycpg-VnFwmpQ/w226-h400/catatan%20dauroh%20jogja.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYEk4XAxTg6QYy0MasaNHS4imLixUV_Ls7ttWp1SgtNAUZoLDiCyu8TCJ_kMZmRKppVcsRTXsNavofkmHdWmZOwt8fE9OApYMJ5ZaeNp9DxOpcJUF9d-o_nIw5cnfLXhbPMut6hFTAiirrAX9WD5KTzcogX-YTJ4uA86C8fLTG9KCC5iycpg-VnFwmpQ/s72-w226-c-h400/catatan%20dauroh%20jogja.jpg
Atsar ID | Arsip Fawaid Salafy
https://www.atsar.id/2023/02/catatan-daurah-al-anshar-jogja-19-feb-2023.html
https://www.atsar.id/
https://www.atsar.id/
https://www.atsar.id/2023/02/catatan-daurah-al-anshar-jogja-19-feb-2023.html
true
5378972177409243253
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA POST Selengkapnya Balas Batal Balas Hapus Oleh Beranda HALAMAN POSTS Lihat Semua BACA LAGI YUK LABEL ARSIP SEARCH ALL POSTS Al afwu, artikel tidak ditemukan Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang ago $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 pekan yang lalu Pengikut Ikut THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy